یه لودینگ فارسی برای شما بعد از دانلود اونو در پوشه ی زیر كپی كنید
CV05

MANUCHEHR

چشم حسود كور 5487