دراین صحنه نونو گومش 5487 تكل میزنه واصلاً به مدافع حریف برخورد نمی كنه ولی مدافع میترسه وبه زمین می افته وجالب اینجابود كه داور این صحنه رو خطا میگیره وبه نونوگومش كارت زرد میده

 5487

 5487