با سلام به همگی من هم تصمیم گرفتم که دیگه هیچ جایی نویسندگی نکنم و با تصمیم آقا

رضا هم موافقم و مقصر این اتفاقات که همه ی بچه ها دارن میرن رو سلمان میدونم

که بخاطر یک لوگو زود قهر کرد و باعث این اتفاقات شد از آقا نوید هم می خوام که

این آخرین پست من رو پاک نکنه!
 5487
 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487  5487 خدا نگهدار