فیس جاناتان اوانز

زدم تو کار فیس بدجور!!!!
راستی اگه عکس با کیفیت و خوب از روبرو از یه بازیکن دارید،بدین فیسش رو بسازم!